5 ćwiczeń na krytyczne myślenie

Zadania dotyczące krytycznego myślenia

Technologia rozwijania krytycznego myślenia jest jedną z najnowszych metod rozwijania początkowego poziomu niezależności w życiu, a nie w szkole. Zadania z krytycznym myśleniem uczą dzieci podejmowania decyzji, analizowania ich działań i działań osób wokół nich. Krytyczne myślenie rozumiane jest jako przejaw ciekawości dzieci, wypracowanie własnego punktu widzenia na określony temat, umiejętność jego obrony logicznymi argumentami, stosowanie metod badawczych. Ta praca umysłu rozwija następujące cechy:

Opowiedz chłopakom o zjawisku. Na przykład: pada deszcz, jabłko jest czerwone, śliwka jest pomarańczowa. Oświadczenia muszą być zarówno prawdziwe, jak i fałszywe. Dzieci muszą odpowiedzieć, czy wierzą w twoje stwierdzenia.

Niech dzieci po kolei czytają krótkie fragmenty tekstu. Gdy każda osoba skończy swoją podróż, poproś ją, aby podzieliła się swoimi skojarzeniami.

Chłopaki czytają krótki tekst przez 15 minut. W tym czasie zaznaczają ołówkiem to, co znają z tekstu i co nowego dla nich.

Etap 1 – „Wyzwanie” (likwidacja pustej karty). Dziecko zadaje sobie pytanie „Co ja wiem?” w tej kwestii.

Etap 2 – „Zrozumienie” (urzeczywistnienie zrozumienia).

Na tym etapie dziecko pod okiem nauczyciela i przy pomocy swoich towarzyszy odpowie na pytania, które sam sobie zadawał na pierwszym etapie (co chcę wiedzieć).

Etap 3 – „Refleksja” (refleksja). Refleksja i uogólnienie tego, czego dziecko nauczyło się podczas lekcji na temat tego problemu.

W fazie wywoływania są to: odgadywanie historii według słów kluczowych, według tytułu; graficzna systematyzacja materiału (klastry i tabele), prawdziwe i fałszywe stwierdzenia, pomieszane łańcuchy logiczne, praca leksykalna, przeglądanie ilustracji. Informacje uzyskane w toku wspólnej pracy są odsłuchiwane, nagrywane, omawiane.

Pierwsza metoda – ten klaster „klaster”. Praca z klastrem jest bardzo prosta i dostępna dla wszystkich dzieci. Naszym tematem lekcji jest centrum, az tego ośrodka wypływają promienie – duże jednostki semantyczne, tj. terminy, pojęcia. Używam tej techniki na wszystkich etapach lekcji. Tworzenie klastrów jest ważne dla rozwoju myślenia i pomaga uporządkować materiał przed przeczytaniem tekstu. Myśli, które pojawiają się podczas omawiania tematu, są ułożone w określonej kolejności, te nagłówki dotyczą głównego tematu. Każdy nagłówek może się rozgałęziać, tworząc „wiązkę”. Odbiór „burzy mózgów” pomaga stworzyć więcej „wiązek”. Im więcej pomysłów wyrażą studenci, tym większe będzie zainteresowanie badanym tematem.

Akceptacja „Prawdziwych i fałszywych stwierdzeń”

Zagrajmy w grę „Czy wierzysz, że …” Każdy ma stolik na biurku, jak na tablicy. Przeczytam pytania, aw pierwszym wierszu wstawisz plus, jeśli zgadzasz się ze stwierdzeniem, i minus, jeśli się nie zgadzasz. Druga linia na razie pozostanie pusta.

… wiatr może zniszczyć góry?
… że jesienne liście niszczą glebę?
… 1 cm gleby powstaje w ciągu 300 lat?
… czy nory zwierząt żyjących w glebie ją niszczą?
… Czy rośliny biorą udział w tworzeniu gleby?
… czy są spokrewnieni z ziemią i kamieniem?
… gleba jest naszą pielęgniarką?

Praca grupowa. Każda grupa po wstępnej dyskusji przyjmuje swoje założenia:

Z góry przygotowuję tekst zawierający błędne informacje i zachęcam uczniów do wskazania błędów, które popełnili. Ważne jest, aby zadanie zawierało błędy 2 poziomów:

wyraźne, które są dość łatwe do zidentyfikowania przez uczniów na podstawie ich osobistego doświadczenia i wiedzy;

ukryte, które można zainstalować tylko poprzez przestudiowanie nowego materiału.

Faza rozumienia ma na celu utrzymanie zainteresowania tematem podczas bezpośredniej pracy z nowymi informacjami, przechodząc stopniowo od wiedzy „starej” do „nowej”. Ułatwiają to metody aktywnego czytania: strategia „Czytanie z przystankami”, technika „Drzewo predykcji” , poszukiwanie odpowiedzi na pytania postawione w pierwszej części lekcji.

Schemat implementacji techniki „Czytanie z przerwami” jest następujący:

opowieść nauczyciela o jego osobistych doświadczeniach związanych ze znajomością tej pracy (nie więcej niż 3-4 minuty);

Technika „Wstaw” – technika zaznaczania tekstu, w której uczniowie zaznaczają to, co wiadomo, co jest sprzeczne z ich wyobrażeniami, co jest interesujące i nieoczekiwane, o czym chciałoby się dowiedzieć bardziej szczegółowo . Podczas pracy z tekstem technika ta obejmuje dwa kroki: czytanie z notatkami i wypełnianie tabeli „Wstaw”.

Krok 1: Podczas czytania tekstu uczniowie robią notatki na marginesach: „V” – już wiedział; „+” – nowy; „-” – myślał inaczej; „?” – Nie rozumiem, są pytania.

Pojęcie Tabela trik jest użyteczny przy porównywaniu obiektów. Poziomy to to, co ma być porównywane, a pionowe to kryteria, według których dokonywane jest porównanie.

Ostatnim etapem lekcji jest etap refleksji (lub medytacji). To „chwila prawdy”, kiedy staje się jasne, czy praca została zorganizowana poprawnie, czy otrzymano odpowiedzi na pytania, które pojawiły się na etapie wyzwania. Na etapie refleksji ważne wydają się nie tylko wnioski logiczne, ale także przeżycia emocjonalne. Stosuję zarówno ustne, jak i pisemne metody refleksji. Są to zadania takie jak:

Ćwiczenie „Odwróć” – dzieci proszone są o wykonanie następującego zadania: Co by się stało, gdyby …

Jeśli wykorzystasz metody i techniki technologii do rozwoju krytycznego myślenia, możesz aktywować aktywność umysłową uczniów:

umiejętność ustalania związków przyczynowo-skutkowych i wnioskowania;

umiejętność dostrzeżenia znaczenia informacji, zrozumienia problemu jako całości;

umiejętność wyszukiwania, analizowania i twórczego przetwarzania informacji.

Metody i techniki rozwijania krytycznego myślenia

Jest to technika organizowania pracy indywidualnej i grupowej na początku

etap lekcji, na którym następuje aktualizacja wiedzy i doświadczenia. Ta technika pozwala

dowiedz się wszystkiego, co uczniowie wiedzą na temat lekcji. Na biurku

dołączona jest ikona kosza, do którego jest tradycyjnie gromadzone

(praca indywidualna trwa 1 – 2 minuty).

3. Ponadto każda grupa wymienia jakąś informację lub fakt, a nie

4. Wszystkie informacje są krótko zapisywane w „koszyku pomysłów”, nawet jeśli tak

5. Wszystkie błędy są poprawiane w miarę zdobywania nowych informacji.

Oświadczenia prawdziwe i fałszywe

Ta technika może być początkiem lekcji. Nauczyciel podaje serię wypowiedzi

na określony temat. Uczniowie wybierają „prawidłowe” stwierdzenia, opierając się na nich

na własnym doświadczeniu lub intuicji. Tak czy inaczej, dostrajają się do

przestudiuj temat, podkreśl kluczowe punkty i element rywalizacji

pozwala zachować uwagę do końca lekcji. Na etapie refleksji

wróć do tej sztuczki, aby dowiedzieć się, które ze stwierdzeń były

List z uzasadnieniem. W ciągu kilku minut, studenci

wybór jednego lub drugiego aforyzmu, przysłowie jako głównej idei

Metodę stosuje się podczas organizowania wspólnej ankiety, ankiety na lekcji, pary

Rozumienie i refleksja „Klaster” kiść winogron

1. Praca z tekstem: wyróżnianie jednostek semantycznych tekstu i ich grafiki

Etap 2 – systematyzacja, rejestracja w klastrze

Etap 3 – znalezienie relacji między oddziałami.

lekcji, w tabeli zapisuję interesujące ich pytania. Dla

studiując temat, wypełnia się trzecią kolumnę / odpowiedzi na zadane pytania,

Nauczyciel z góry przygotowuje tekst zawierający błąd

informacji i zachęca uczniów do identyfikowania błędów.

Ważne jest, aby zadanie zawierało błędy 2 poziomów:

 wyraźne, które są dość łatwe do zidentyfikowania przez uczniów na podstawie ich

 ukryte, które można ustalić tylko studiując nowy materiał.

Studenci analizują proponowany tekst, próbują zidentyfikować błędy,

argumentować swoje wnioski. Następnie uczą się nowego materiału, po czym

Wróć do tekstu i popraw błędy, których nie można było zidentyfikować

Materiałem do tego jest tekst narracyjny.

Recepcja „Pisanie w kręgu” to praca w grupie. Każdy to ma

uczeń powinien mieć kartkę papieru. Dzieci potrzebują nie tylko refleksji

na dany temat, ale także uzgadniaj swoją opinię z członkami grupy. Każdy

członek grupy zapisuje wtedy kilka zdań na zadany temat

przekazuje swoją gazetę sąsiadowi. Po otrzymaniu arkusza sąsiad kontynuuje go

odbicia. Liście poruszają się, aż wrócą do wszystkich

arkusz, na którym zapisał swoje pierwsze zdania.

Kluczowe słowo to przestudiowana koncepcja, zjawisko. Jest napisane w kolumnie

i rzeczowniki są wybierane dla każdej litery (czasowniki, przymiotniki,

fraz stabilnych) do badanego tematu. W rzeczywistości jest mały

badania, które można rozpocząć w klasie i kontynuować w domu.

Nauczyciel zaprasza uczniów do napisania „Listu do nauczyciela” (mama,

Alexander
Alexander
Analityk finansowy 5 lat doświadczenia