Sue Johnson „Hold Me Tight”

Wprowadź swój email adres e-mail użyty podczas rejestracji.
Nowe hasło zostanie wysłane na ten adres.

Próbowaliśmy pobrać adres e-mail z Twojego profilu społecznościowego. Sprawdź, czy nam się udało?

Za kilka minut
na Twoją skrzynkę
zostanie wysłany e-mail z linkiem
do potwierdzenia zmiany hasła.

Aby dodać sprint lub kanban
do ulubionych, zarejestruj się
lub zaloguj, jeśli zarejestrowałeś się wcześniej.

Aby czytać sprinty lub kanban,
musisz zapłacić za subskrypcję.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy IE Smygin Konstantin Igorevich, zwanym dalej „Administratorem Serwisu”, a każdą osobą, która staje się użytkownikiem podczas rejestracji na stronie internetowej Serwisu http://makeright.ru/ (dalej Serwis), zwaną dalej „Użytkownikiem”, łącznie treść Umowy zwana dalej „Stronami”, a indywidualnie – „Stroną”.

1.1. Niniejsza Umowa zgodnie z art. 435 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej jest ofertą publiczną. Uzyskując dostęp do materiałów Usługi, uznaje się, że Użytkownik przystąpił do niniejszej Umowy, akceptuje warunki tej oferty oraz postanowienia Umowy (akceptacja).

1.2. Bezwarunkowa akceptacja (akceptacja) warunków niniejszej oferty następuje poprzez rejestrację na stronie Serwisu.

1.3. Niniejsza Umowa, zawarta poprzez przyjęcie tej oferty, nie wymaga dwustronnego podpisywania i jest ważna w formie elektronicznej.

1.4. Korzystanie z materiałów i funkcji Serwisu podlega normom obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

2.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeniesienie przez Administrację Serwisu niewyłącznych praw do korzystania z Usługi poprzez zapewnienie dostępu do Usługi na serwerze należącym do Administracji Serwisu.

2.2. Warunki niniejszej Umowy mają zastosowanie do wszystkich kolejnych aktualizacji i nowych wersji Usługi. Wyrażając zgodę na korzystanie z nowej wersji Usługi, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy dotyczące odpowiednich aktualizacji, nowych wersji Usługi, chyba że aktualizacji i / lub nowej wersji Usługi towarzyszy inna umowa.

2.3. Serwis jest wynikiem działalności intelektualnej Administracji Serwisu i jest chroniony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa międzynarodowego, wszelkie wyłączne prawa do Serwisu, materiały towarzyszące i wszelkie ich kopie należą do Administracji Serwisu. Prawo do korzystania z Usługi przysługuje Użytkownikowi wyłącznie na warunkach iw wysokości określonych w niniejszej Umowie.

3.1. Aby rozpocząć pracę z Serwisem, Użytkownik musi dokonać rejestracji poprzez nadanie unikalnej nazwy (Login) i hasła. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik staje się właścicielem konta. Od momentu zalogowania się do swojego konta Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzonych danych, a także Loginu i hasła.

3.2. Po zakończeniu pracy z Serwisem, Użytkownik samodzielnie kończy pracę w ramach swojego konta poprzez kliknięcie przycisku „Wyloguj”.

3.3. Od momentu rejestracji w Serwisie Użytkownikowi zostaje przydzielone konto osobiste, na które Użytkownik ma prawo wpłacić określoną kwotę. Kwota na koncie osobistym służy do opłacenia abonamentu na określony okres kalendarzowy (6 miesięcy, 12 miesięcy i 24 miesiące) za płatne usługi Serwisu. Płatność za usługi płatne odbywa się przelewem bankowym w postaci 100% przedpłaty i jest pobierana z konta osobistego Użytkownika.

3.4. Bezpłatne usługi są świadczone Użytkownikowi bez żadnych gwarancji, w tej samej jakości, wielkości i funkcjonalności, jakie te usługi mają w ramach Usługi. Oznacza to, że Użytkownik nie ma prawa zgłaszać roszczeń dotyczących dostępności, ilości, jakości lub funkcjonalności otrzymanych bezpłatnych usług i z nich korzysta, przyjmując na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z takich bezpłatnych usług.

3.5. Płatne usługi uważa się za wykonane prawidłowo i zaakceptowane przez Użytkownika w całości, jeżeli w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od wykonania odpowiedniej płatnej usługi Administracja Serwisu nie otrzyma od Użytkownika uzasadnionych pisemnych roszczeń.

3.6. Administracja Serwisu zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne, w tym w kwestiach związanych z funkcjonalnością Serwisu i świadczonymi usługami, a także cechami funkcjonowania Serwisu.

4.1. Prawa i obowiązki użytkownika

4.1.1. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogą zostać uznane za naruszające prawo rosyjskie lub międzynarodowe, w tym w zakresie własności intelektualnej, praw autorskich i / lub praw pokrewnych, a także jakichkolwiek działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do zakłócenia normalnego działania Serwisu.

4.1.2. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać (przenosić) w całości ani w części praw, które otrzymał na podstawie niniejszej Umowy, nie sprzedawać, nie powielać, nie kopiować materiałów Serwisu w całości lub w części, nie zrażać w żaden inny sposób, w tym bezpłatnie, bez otrzymania wstępnego pisemna zgoda Administracji Serwisu.

4.1.3. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać haseł i loginów służących do uzyskiwania dostępu do Serwisu osobom trzecim w celu zapewnienia poufności ich przechowywania W przypadku nieuprawnionego dostępu do loginu i hasła i / lub konta użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Administracji Serwisu.

4.1.4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania, które automatycznie pobiera i przetwarza (dezasembluje) strony internetowe Serwisu w celu uzyskania wymaganych danych.

4.1.5. Użytkownik odpowiada za treść i poprawność danych podanych podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administrację Serwisu.

4.1.6. Użytkownik ma prawo dostępu do Serwisu w dowolnym momencie, za wyjątkiem czasu konserwacji.

4.1.7. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi w granicach jej funkcjonalności i na warunkach określonych niniejszą Umową.

4.1.8. Użytkownik ma prawo do wpłaty kwoty równej kwocie abonamentu na dany okres kalendarzowy w celu późniejszego korzystania z Usług Płatnych Serwisu.Użytkownik może zapoznać się z taryfami Usług Płatnych Serwisu pod adresem: http://makeright.ru/subscription/

4.1.9. Użytkownik ma prawo do samodzielnej zmiany hasła bez powiadamiania Administratora Serwisu.

4.1.10. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć wniosek o usunięcie konta Użytkownika oraz informacji przechowywanych w Serwisie. Usunięcie konta Użytkownika i informacji przechowywanych w Serwisie następuje w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku usunięcia konta środki, które użytkownik wydał na subskrypcję płatnych usług Usługi, nie mogą być częściowo ani w całości zwrócone.

4.1.11. Środki przekazane jako zapłata za abonament na usługi Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą zostać wykorzystane na opłacenie płatnych usług Serwisu.

4.2. Prawa i obowiązki Administracji Serwisu

4.2.1. Administracja Serwisu jest zobowiązana zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu nie później niż 5 (pięć) dni roboczych od momentu zakończenia przez Użytkownika procedury rejestracji w Serwisie.

4.2.2. Administracja Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia działania Serwisu, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, przez całą dobę 7 (siedem) dni w tygodniu, w tym w weekendy i święta, z wyjątkiem okresów konserwacji zapobiegawczej.

4.2.3. Administracja Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika zamieszczonych w Serwisie przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych od momentu ostatniego skorzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z płatnych usług Serwisu.

4.2.4. Administracja Serwisu zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.

4.2.5 Administracja Serwisu ma prawo zawiesić działanie Serwisu w celu przeprowadzenia niezbędnych planowych prac profilaktycznych i naprawczych w zasobach technicznych Administracji Serwisu, a także nieplanowanych prac w sytuacjach awaryjnych, powiadamiając o tym Użytkownika, jeżeli jest to technicznie możliwe, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.

4.2.6. Administracja Serwisu ma prawo przerwać działanie Serwisu, jeżeli wynika to z niemożności skorzystania z kanałów informacyjnych i transportowych niebędących własnymi zasobami Administracji Serwisu lub działania i / lub bezczynności osób trzecich, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na działanie Serwisu, w tym w sytuacjach awaryjnych.

4.2.7. Administracja Serwisu ma prawo do aktualizacji zawartości, funkcjonalności i interfejsu użytkownika Serwisu w dowolnym momencie według własnego uznania.

4.2.8. Administracja Serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany kosztu usług płatnych.

4.2.9. Administracja Serwisu ma prawo zablokować i / lub usunąć konto Użytkownika, w tym wszelkie treści informacyjne Użytkownika, bez powiadamiania Użytkownika i wyjaśniania przyczyn naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy.

5. Odpowiedzialność stron i tryb rozwiązywania sporów

5.1. Usługa świadczona jest Użytkownikowi „tak jak jest” zgodnie z ogólnie przyjętą w praktyce międzynarodowej zasadą. Oznacza to, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w procesie aktualizacji, utrzymywania i obsługi Serwisu (w tym problemy z kompatybilnością z innymi produktami programowymi, a także niezgodności pomiędzy wynikami korzystania z Serwisu a oczekiwaniami Użytkownika itp.).

5.2. Za naruszenie zobowiązań wynikających z Umowy Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie odpowiedzialność Administracji Serwisu wobec Użytkownika w przypadku roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do wysokości kosztu Usług Płatnych zapłaconych przez Użytkownika.

5.3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie to jest następstwem okoliczności siły wyższej powstałych po zawarciu Umowy i pozostających poza kontrolą Stron. W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej dłużej niż 3 (trzy) miesiące każda ze Stron ma prawo jednostronnie odmówić wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (wypowiedzieć Umowę).

5.4. Ponieważ Serwis jest przedmiotem własności intelektualnej Administracji Serwisu, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich następuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

5.5. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a także za bezpośrednie i pośrednie straty Użytkownika, w tym utracone korzyści i ewentualne szkody, powstałe m.in. w wyniku bezprawnych działań internautów zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa informacji lub funkcjonowanie Serwisu; brak połączeń internetowych pomiędzy komputerem Użytkownika a serwerem administracyjnym Serwisu; prowadzenie przez organy państwowe i samorządowe oraz inne organizacje działań w ramach działań operacyjno-rozpoznawczych; ustanawianie państwowych regulacji (lub regulowanie przez inne organizacje) działalności gospodarczej organizacji komercyjnych w Internecie i / lub ustanowienie przez te podmioty jednorazowych ograniczeń, komplikuje lub uniemożliwia wykonanie niniejszej Umowy; oraz inne sprawy związane z działaniami (bezczynnością) internautów i / lub innych podmiotów mających na celu pogorszenie ogólnej sytuacji z wykorzystaniem internetu i / lub sprzętu komputerowego, które istniały w momencie zawarcia niniejszej Umowy.

5.6. W przypadku sporów lub nieporozumień między Stronami wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, Strony podejmą wszelkie środki w celu ich rozwiązania w drodze negocjacji.

5.7. Jeżeli nie jest możliwe rozstrzygnięcie sporów i / lub nieporozumień między Stronami w drodze negocjacji, wówczas takie spory są rozstrzygane w Sądzie Arbitrażowym w Sankt Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim.

6.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem akceptacji i obowiązuje do momentu pełnego wywiązania się przez Strony ze swoich zobowiązań.

6.2. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przed terminem za obopólną zgodą Stron, a także z inicjatywy Administracji Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy bez zwrotu jakichkolwiek środków na rzecz Administracji Serwisu.

6.3. Ponieważ niniejsza Umowa jest ofertą i zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem cywilnym Federacji Rosyjskiej, Administracja Serwisu ma prawo do wycofania oferty zgodnie z art. 436 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej. Jeśli niniejsza Umowa zostanie wycofana w trakcie jej obowiązywania, niniejszą Umowę uważa się za rozwiązaną z chwilą odstąpienia. Przegląd odbywa się poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie.

6.4. Strony ustaliły, że przy wykonywaniu niniejszej Umowy dozwolone jest posługiwanie się podpisami przedstawicieli Stron, a także ich pieczęciami za pomocą komunikacji faksowej, kopiowania mechanicznego lub innego, elektronicznego podpisu cyfrowego lub innego analogu odręcznego podpisu szefów i pieczęci organizacji.

6.5. Administracja Serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu Serwisu poprzez umieszczenie informacji o tym na stronie internetowej w domenie publicznej oraz dokonanie zmian w niniejszej Umowie.

6.6. Te zmiany warunków niniejszej Umowy wchodzą w życie z dniem ich publikacji, chyba że w stosownej publikacji określono inaczej. Dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian i / lub uzupełnień do Umowy oznacza akceptację i zgodę Użytkownika na takie zmiany i / lub uzupełnienia.

7.1. Poza gwarancjami wyraźnie określonymi w treści niniejszej umowy Administracja Serwisu nie udziela żadnych innych gwarancji.

7.2. Wyrażając zgodę na warunki i akceptując warunki niniejszej oferty w drodze jej akceptacji, Użytkownik zapewnia Administrację Serwisu i gwarantuje, że:

  • zapoznał się ze wszystkimi warunkami tej umowy;
  • w pełni rozumie i potwierdza przedmiot oferty i umowy;
  • posiada wszelkie prawa i uprawnienia niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej umowy.
  • Alexander
    Alexander
    Analityk finansowy 5 lat doświadczenia